Design a site like this with WordPress.com
Get started

Biểu thức Zero

Cho một số tự nhiên N ≤ 9. Giữa các số từ 1 đến N hãy thêm vào các dấu + và – sao cho kết quả thu được bằng 0. Hãy viết chương trình tìm tất cả các khả năng có thể.

[Input]

Dòng đầu tiên là T số testcase. T dòng tiếp theo là các số tự nhiên N <= 9.

[Output]

Mỗi test case in ra “# ” theo sau là số lượng kết quả tìm được mỗi test case.

[Sample]

[Input]

1

7

[Output]

#1 6

Giải thích

1-2-3-4-5+6+7=0

1-2+3+4-5+6-7=0

1-23-45+67=0

1-23+4+5+6+7=0

1+2-3-4+5+6-7=0

1+2-3+4-5-6+7=0

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: