Design a site like this with WordPress.com
Get started

Mario Climb

Mario cần phải di chuyển từ vị trí có giá trị bằng 2 và ăn vàng ở ô có giá trị bằng 3
0 là những ô Mario không thể qua
1 là những ô Mario có thể qua
2 là vị trí của Mario
3 là vị trí Mario cần di chuyển đến
Các vị trí này được thể hiện bằng ma trận NxM( 2<=N,M<=50)
Mario có thể di chuyển theo hàng ngang hoặc hàng dọc
Hàng ngang mario chỉ nhảy được tối đa 1 bước
Hàng dọc mario có thể nhảy được “h” bước
Tìm bước nhảy “h” tối thiểu để Mario có thể ăn được vàng
Sample Input
3
5 8
1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 3 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 1 1 1 1 1 1
5 6
0 1 1 1 0 0
3 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1
2 1 1 1 1 1
9 13
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sample output
Case #1
2
Case #2
1
Case #3
3

ý tưởng:
khởi tạo bước nhảy đầu tiên là 1, nếu ko đến được ô có giá trị là 3 thì
* tăng h lên (h++) nếu h vượt quá 50 thì dừng lại

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: