Design a site like this with WordPress.com
Get started

Câu đố

package practice;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

/*
* Đi từ vị trí (0,0) tới vị trí (n-1,n-1) trong ma trận 2 chiều được hay không
* biết rằng với giá trị đang đứng thì ta nhảy đi đúng với giá trị trong ô đó
* biết rằng chỉ có thể nhảy lên, xuống, trái, phải (4 hướng)
*
* giải thuật: ko khác BFS là bao, chỉ biến đổi xíu thôi
*/
public class CauDo {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int t, n, st, en;
int map[][];
boolean visit[][];
int dx[] = { 1, -1, 0, 0 };
int dy[] = { 0, 0, 1, -1 };
int queueX[];
int queueY[];

void init() {
st = en = 0;
queueX = new int[1000000];
queueY = new int[1000000];
map = new int[n + 1][n + 1];
visit = new boolean[n + 1][n + 1];
}

void BFS(int startX, int startY) {
st = en = 0;
queueX[en] = startX;
queueY[en] = startY;
en++;
visit[startX][startY] = true;
while (st != en) {
int x = queueX[st];
int y = queueY[st];
st++;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
int xNext = x + dx[i] * map[x][y];
int yNext = y + dy[i] * map[x][y];
if (xNext >= 0 && xNext < n && yNext >= 0 && yNext < n) {
if (visit[xNext][yNext] == false) {
queueX[en] = xNext;
queueY[en] = yNext;
en++;
visit[xNext][yNext] = true;
}
}
}
}
}

void solution() {
t = sc.nextInt();
for (int tc = 1; tc <= t; tc++) {
n = sc.nextInt();
for (int i = 0; i < n; i++) {
for (int j = 0; j < n; j++) {
map[i][j] = sc.nextInt();
}
}
BFS(0, 0);
if (visit[n – 1][n – 1] == true) {
System.out.println(“YES”);
} else {
System.out.println(“NO”);
}
}
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
System.setIn(new FileInputStream(“CauDo.txt”));
CauDo k = new CauDo();
k.solution();
}

}

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: