Design a site like this with WordPress.com
Get started

Princess – Giải cứu công chúa

package practice;

import java.util.Scanner;

/*
* công từ sẽ bắt đầu từ cửa mê cung tại vị trí (0,0)
* sẽ đi tìm công chúa trong ma trận nxn, tại ô có giá trị là 2 thì sẽ có công chúa
* (n-1,n-1) sẽ là cửa thoát ra
* 0 – tường gạch: ko đi xuyên qua được
* 1 – đường đi
* 2 – vị trí công chúa bị giam giữ
* Tìm số bước công tử đi để giải cứu được công chúa
*
* 1 ô trong ma trận chỉ được đi 1 lần duy nhất, ko đi lại
*/
public class GiaiCuuCongChua {
static int t, n, st, en;
static int [][]map;
static int [][]visit;
static int []dx = {1,-1,0,0};
static int []dy = {0,0,1,-1};
static int []queueX = new int[1000000];
static int []queueY = new int[1000000];
static void BFS(int startX, int startY) {
// pusht
st = en = 0;
queueX[en] = startX;
queueY[en] = startY;
en++;
visit[startX][startY] = 1;
while(st != en) {
// pop or font
int x = queueX[st];
int y = queueY[st];
st++;
for(int i=0; i<4; i++) {
int xNext = x + dx[i];
int yNext = y + dy[i];
if(xNext >= 0 && xNext <n && yNext>=0 && yNext<n) {
if(map[xNext][yNext] == 0 || map[xNext][yNext] == 2) {
if(visit[xNext][yNext] == 0) {
queueX[en] = xNext;
queueY[en] = yNext;
en++;
visit[xNext][yNext] = visit[x][y] + 1;
}
}
}
}
}
}
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
t = sc.nextInt();
for(int tc=1; tc<=t; tc++) {
n = sc.nextInt();
map = new int[n+1][n+1];
visit = new int[n+1][n+1];
for(int i=0; i<n; i++) {
for(int j=0; j<n; j++) {
map[i][j] = sc.nextInt();
}
}
for(int i=0; i<n; i++) {
for(int j=0; j<n; j++) {
if(map[i][j] == 2) {
BFS(i,j);
break;
}
}
}
if(visit[0][0] != 0 && visit[n-1][n-1]!=0) {
int sum = visit[n-1][n-1] + visit[0][0] – 1 -1;
System.out.println(visit);
}else{
System.out.println(-1);
}
// hoặc xét ngược lại cũng được
// if (visit[0][0] == 0 || visit[n – 1][n – 1] == 0) { // nếu ko tới được thì in ra -1
// System.out.println(“#” + tc + ” -1″);
// } else {
// int sum = visit[0][0] + visit[n – 1][n – 1] – 2;
// System.out.println(“#” + tc + ” ” + sum);
// }
}

}

}

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: