Design a site like this with WordPress.com
Get started

6 BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG

  • Bước 1: xây dựng bằng dòng tiền (cashflow) gồm: doanh số, doanh thu, công nợ và chi phí cho từng phòng ban. Từ đó biết được lợi nhuận, dòng tiền của doanh nghiệp và có kế hoạch đầu tư cho hệ thống
  • Bước 2: xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh dựa trên chiến lược và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Bước 3: thẩm định tính khả thi của cơ quan tổ chức thống qua việc xây dựng chính sách, mục tiêu cho từng nhân viên. Chính sách của nhân viên phải đủ hấp dẫn, thu hút những nhân viên xuất sắc lựa chọn công ty bạn chứ không phải là công ty của đối thủ. Định biên khối lượng công việc và số lượng nhân viên, sao cho khi hoạt động, kết quả làm việc cả hệ thống đáp ứng đươc mục tiêu kinh doanh và đảm bảo vận hành được hệ thống
  • Bước 4: kiểm soát hiệu quả của từng phòng ban, nhân viên. Xây dựng hệ thống báo cáo kết quả công việc trên cơ sở các con số chứ không phải là những câu chuyện của nhân viên. CEO kiểm soát được hiệu quả hoạt động và quản trị doanh nghiệp trên những thông số này
  • Bước 5: xây dựng được hệ thống báo cáo mẫu cho từng phòng ban và nhân viên. CEO biết được hiệu quả từng bước làm việc để nâng cao hiệu quả của từng nhân viên và phòng ban
  • Bước 6: xây dựng được quy trình họp gioa ban trên cơ sở nhân viên nhận diện được kế quả làm việc tốt hay chưa tốt và đưa ra được các nguyên nhân, giải pháp để nâng cao kết quả làm việc cua bản thân

Hai vấn đề lãnh đạo cần biết để doanh nghiệp vận hành tự động

  1. Có bao nhiêu phong cách lãnh đạo và ứng dụng vào doanh nghiệp của bạn như thế nào ?
  2. Kỹ năng để biến các nhân sự cấp trung trở thành những nhà cố vấn và vận hành cho bạn chứ không phải bạn là trợ lý của họ

Source: https://www.facebook.com/HocVienCEOVietNam/videos/253731622163543/UzpfSTEwMDAwNDA0NDM4MDU0MjoxNDc2NTc4MDE5MTUzNjYz/

 

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: